ست انترپیون

جزئیات محصول

ست انترپیون

 

تعداد شرح کد
1 نیدل هولدر کرو بدون قفل H-4581A
1 اسپکولوم چشمی H-1008
1 قیچی تنونومی نوک بلانت H-4270
1 فورسپس ایریس مستقیم 0/7mmشیاردار 10cm H-3000
1 فورسپس ایریس دندانه دار 0/3mmظریف 8/5cm H-3110A
1 فورسپس هموستات مستقیم H-2720
1 فورسپس عضله مدل Swiss راست H-3801
1 قیچی تنوتومی مدل بلند مستقیم بلانت H-4120
1 هوک استرابیسم بزرگ H-1892
1 هوک تنوتومی H-1920
1 هوک استرابیسم 1 H-1900/1
1 هوک استرابیسم 3 H-1900/3
1 سرفاین کرو H-2756
1 فورسپس هموستات مستقیم H-2700
1 فورسپس شان H-2730
1 فورسپس انتروپیون راست H-3850
1 فورسپس انتروپیون چپ H-3851

محصولات مشابه

ست ویترکتومی

معرفی محصول

ست گلوکوم

معرفی محصول

ست تزریق داخل ویتره

معرفی محصول

ست تخلیه چشم

معرفی محصول