آرشیو

بیست و پنجمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی

بیست و پنجمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی

بیست و یکمین سمینار سالیانه فارابی

بیست و یکمین سمینار سالیانه فارابی 94

دهمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات و گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی

سمینار پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی