ست استرابیسم

جزئیات محصول

ست استرابیسم

تعداد شرح کد
1 اسپکولوم سیمی کوچک H-1051
1 اسپکولوم چشمی k-wire H-1052 
1 قیچی قرنیه کرو کم بلانت H-4311 
1 قیچی قرنیه کرو بلانت H-4312 
1 قیچی تنوتومی مدل بلند کرو بلانت  H-4130
قیچی چشمی کرو بلانت  H-4031
نیدل هولدر میکرو کرو مدل استاندارد بدون قفل H-4575 
 نیدل هولدر میکرو کرو بدون قفل فنر بسیار ظریف قفل پیچی در انتهای سوزنگیر  H-4566
 1 فورسپس ایریس ظریف 0/3 mmشیاردار  H-3112A 
1 فورسپس سوچر مستقیم دندانه دار H-3350
1 کالیپر 20mm مستقیم H-2631
1 فورسپس هموستات مستقیم H-2700
رترکتور پلک سایز 3-16/5میلیمتر  H-1130/3 
1 اسپچولای اوربیت 15mm H-2106
1 هوک استرابیسم 12 میلیمتر H-1902
1 هوک استرابیسم H-1912
1 هوک استرابیسم  H-1900/1
1 هوک عضله ظریف12mm H-1917
1 هوک تنوتومی H-1920

محصولات مشابه

ست ویترکتومی

معرفی محصول

ست گلوکوم

معرفی محصول

ست تزریق داخل ویتره

معرفی محصول

ست تخلیه چشم

معرفی محصول