لنزها

لنزها

1 . تعویض شماره ها و تاریخ انقضا حداقل 6 ماه قبل از پایان اعتبار

2 . تعویض لنز در صورت خطای کاربر

3 . آموزش نحوه کارگذاری به صورت Work Shop